POLITIKA PRIVATNOSTI

DATA SMART j.d.o.o. Rudeška cesta 101, 10000 Zagreb, e-mail: datasmart@datasmart.hr

Na internetskoj poveznici možete pronaći detaljnije podatke: https://www.datasmart.hr/kontaktirajte-nas/

1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

e-mail: datasmart@datasmart.hr

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. U svrhu izvršavanja upita vaše nužne osobne podatke Data Smart obrađuje u smislu članka 6. stavka

1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

davanje odgovora na zaprimljene upite;
poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama; zaposlenja.

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

Isključivo za obradu upita.

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

na službenim internetskim stranicama www.datasmart.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na linku : https://www.datasmart.hr/kontaktirajte-nas/

5. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

6. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.datasmart.hr/kontaktirajte-nas/.

7. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Vaša prava su:

8.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

Podacima koje obrađujemo o Vama imate pravo pristupa i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim zakonom europske unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

8.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju da vaši podaci nisu potpuni i ažurni odnosno točni, imate pravo tražiti ispravak ili promjenu osobnih podataka. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

8.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

U slučaju ispunjenja jednog od navedenih uvjeta imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas: • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili; • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu; • osobni podaci nezakonito su obrađeni; • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Europske Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

8.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

• radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

8.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

• osporavate njihovu točnost • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

8.5. Pravo na prigovor

Možete podnijeti prigovor protiv obrade ukoliko se prilikom obrade pozivamo na legitimne interese, prilikom izvršavanja službenih ovlasti, ukoliko obrađujemo osobne podatke u svrhu izvršavanja zadaća od javnog interesa.

9. DAVANJE OSOBNIH PODATAKA NA KORIŠTENJE

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

10. OSOBNI PODACI I SIGURNOST

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima. Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Direktor i zaposlenici Data Smart j.d.o.o. dužni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti direktora, odnosno nakon prestanka rada u Data Smart j.d.o.o..